ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Aile durumunu bildirir belge
 • Askerlik durum belgesi
 • Sağlık raporu
 • Diploma fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi (eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri)
 • Özgeçmiş
 • İş başvuru formu
 • İş başı eğitim formu (oryantasyon formu)
 • Görev tanımı
 • Zimmet tutanakları

İŞÇİNİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • Engelli ise Sakatlık Raporu ya da onaylı örneği
 • Engelli indiriminden yararlanıyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan bu yönde alınmış belge
 • İşçinin yaşı 18’den küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
 • İşçi yabancıysa çalışma izni belgesi fotokopisi ya da izin belgesi
 • Eski hükümlü, engelli ya da terör mağduru ise İŞKUR kayıt belgesi
 • Yararlanılan teşvik varsa bunu gösteren belge

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • Fazla mesai ve fazla çalışma için işçinin onayının alındığı belge
 • Değişen çalışma günü, saati ve vardiyalar için hazırlanmış çalışma çizelgesi
 • Araç kullanılan işlerde işçi ehliyet fotokopisi
 • İşin niteliğine göre yapılması gereken periyodik sağlık kontrolleri raporları
 • İşin niteliğine göre yapılan muayenelerin raporları
 • Ağır ve tehlike seviyesi yüksek işlerde personel bilgi formu
 • Zimmetli araç gereç, cihaz zimmet formu

İŞÇİNİN İŞE DEVAM ETTİĞİ SÜRE İÇERİSİNDE ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • Yıllık izin formu
 • Doğum izni, doğumdan sonraki ücretsiz izin, süt izni dilekçeleri
 • Ücretsiz izin, mazeret izni ve diğer izinler için oluşturulmuş izin formları
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bu yöndeki yasal hak ve sorumlulukların anlatıldığını gösteren belgeler
 • İmzalı bordro ya da ücret pusulaları
 • Maaş zammı, terfi yazısı, nakil bildirimi, görevlendirme yazıları, görev ve unvan değişikliğini gösteren belge
 • Ücret kesme cezası ve gerekçeli belge
 • İşçi ile ilgili resmi yazışmalar
 • Geçici işyeri değişikliği durumunda işçinin rızası gösteren belge
 • İş göremezlik ve istirahat raporları
 • İş kazası tutanağı
 • Tutanak, yazılı savunma talep yazısı, işçi savunması, işçiye verilen uyarılar, olay tespit yazıları

İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASI DURUMUNDA ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • Fesih bildirimi
 • İstifa dilekçesi
 • İhbarname
 • Hizmet belgesi
 • İbraname
 • SGK İşten ayrılış bildirgesi
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler, ihtarnameler
 • Kıdem ve ihbar tazminatı bordroları
 • Varsa haklı fesih sebebini ispatlayan belge

 

 

//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org