• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar, • Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandılar, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.
Evet. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.
Hayır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.
Sigortalıları cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayı 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.
İçinde bulunulan ayı 15’i ile müteakip ayı 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişin olduğu ayı takip eden ayı 23’ü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.
Evet. Biten özel bina inşat ve ihale konusu işer ile çalıştırılan tüm sigortalıları işen ayrılış bildirgesi verilmiş olan işerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarı çalışa ödeneği alan sigortalıları prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayı 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.
//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org