Kurumların ve işletmelerin rekabet edebilme, karlılığı artırma ve beklentiyi karşılama ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek adına, teknoloji, finans, ekipman, vb. kaynaklar önem arz etmektedir ancak en önemli kaynağın İNSAN kaynağı olduğu olgusu günümüz dünyasında git gide benimsenmeye başlanmıştır.

İnsan kaynağı, düşünce ve davranış sistemine dayalı, İnsan odaklı, yeni üretim ve yönetim teknikleri olan belirli standartlarda çalışan, analiz, planlama ve uygulama esasları olan stratejik bir alan olarak iş hayatında yerini almıştır.

Bu çerçevede kurum ve işletmelerde bu alanda çalışan kişilerin insan kaynakları faaliyetlerinin bu stratejik yönünü bilerek sürekli gelişim arzusu içinde olması gerekmektedir.

Bu kapsamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilmek adına farklı sektörlerde görev yapan deneyimli insan kaynakları çalışanları ile temeli 2018 yılında atılan ve özünde imece kültürü olan bir mesleki dayanışma hareketi başlatılmıştır.

İK-DER, aynı amacı taşıyan meslektaşlarımız ve insan kaynakları toplulukları ile tek çatı altında güç birliği oluşturmak amacı ile Strateji ve hedeflerini de belirleyerek 2019 Kasım ayında resmi tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Bu hareketin temelini paylaşım ve dayanışma oluşturmakta olup, dernek çatısı altında yürütülecek faaliyetler bu prensipler doğrultusunda dizayn edilmiştir.

Türkiye'de emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile gün geçtikçe büyüyen bir aile olmak için var gücümüz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İK-DER, Misyonunda belirttiği üzere İnsan kaynakları teorileri, süreçleri ve uygulamalarının sistematik olarak çalışılmasını sağlamak adına Ülkemizde ilk kez meslek derneği olarak İK-DER İnsan Kaynakları süreçlerini belirlemiş ve bu süreçlere uygun prosedürler oluşturmuştur.

Bu prosedürler çerçevesinde insan kaynakları eğitimleri düzenlenecek ve bu standartlar meslek mensuplarına aktarılacaktır.

İnsan Kaynakları Prosedürleri;

Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Prosedürü

Çalışan Seçme ve Yerleştirme Prosedürü

Çalışan Eğitim ve Gelişim Prosedürü

Performans Değerlendirme Prosedürü

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Prosedürü

Bordro ve Özlük Prosedürü

Dernek faaliyetlerimiz stratejik bilinç ile mesleğe yeni adım atmış meslektaşlarımızı bilinçlendirecek ve İnsan Kaynakları Profesyonellerimizin de farkındalıklarının artmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak Mesleğimize dair strateji, politika, usul ve esasları belirlenmesi, iş süreçlerinin fayda oranlarını artırılması, iş gören ve işveren arasındaki uyumun sağlanması, hedeflenmektedir.

İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

      En Temel Amaçlarımız:

Meslektaşlarımıza stratejik bir insan kaynakları bakış açısı kazandırılarak  kurum ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak,

İnsan kaynakları mesleğinin standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmak,

Kurum ve İşletmelere nitelikli iş gücü temini sağlamak,

Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

Mesleki yeterlilik için çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak,

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi olmayan şirketlerin yapılandırılması için bilgi desteği sağlanması ve beceri kazandırmak,

İnsan Kaynakları Mesleğine yeni meslektaşlarımızı kazandırmak,

Kalifiye işgücü yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

Paylaşım ve faydayı ana eksenine koyan bir STK bakış açısı ile meslek derneklerine yönder olmak,

//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org